VALNÁ HROMADA 2016

Autor: (01.06.2016 v 11:06)

Po roce tu máme opět valnou hromadu našeho spolku. Termín je určen na 16.6.2016 a přihlásit se můžete pomocí tohoto odkazu (pouze po přihlášení). Veškeré informace budou posílány emailem a budou k dispozici i na této stránce (opět pouze po přihlášení).
Nezapomeňte si s sebou občanský průkaz a v případě zastupování i podepsanou plnou moc.

Seznam dokumentů

1. Pozvánka na Valnou hromadu

2. Program Valné hromady

3. Zpráva o činnosti spolku

4. Zpráva o hospodaření spolku

5. Účetní závěrka 2015

6. Inventarizační zpráva 2015

7. Plán příjmů a výdajů

8. Návrh: Stanovy 2016

9. Návrhy usnesení

10. Zpráva kontrolora o hospodaření

11. Návrh: Organizační a jednací řád 2016

12. Návrh: Účetní řád 2016


Představení kandidátů do Rady spolku (bude průběžně doplňováno)

Aleš Příhoda
současný radní

Ve spolku se pohybuji už od jeho založení v roce 2004, ale v CZFree i nějaký ten rok před ním. Spolu s ostatními jsem zakládal vysílač č.1. Za tuto dobu, postupně jako řadový člen, technik, člen Rady a několik let i předseda sdružení, jsem přičichl ke všem činnostem a procesům. Mým hlavním cílem je sice spolek rozvíjet a zvětšovat, ale vždy s důrazem na komunitní úroveň, se kterou byl JM-Net zakládán. JM-Net je pro mne něco, na co jsem pyšný. I když mi bere většinu mého volného času, rád bych i nadále využíval své načerpané zkušenosti a JM-Net tak z pozice člena Rady směřoval kupředu.
Jakub Láznička
současný radní

Ve sdružení a později již ve spolku jsem prakticky od začátku - od roku 2006. V začátcích jsem pomáhal při výstavbách, ale časem jsem přešel do role externí správy sítě. Před dvěma lety jsem po dostudování nastoupil do soukromé firmy, kde se věnuji sítím velmi intenzivně. Proměňuji zde také dlouholeté zkušenosti z našeho spolku.

V následujícím období bych rád pracoval na těchto prioritách:
1) Budu dále přinášet nové myšlenky a pohledy a nové metody přístupu k problémům
2) Budu se snažit o rozšíření našeho týmu (o nové zaměstnance)
3) Budu přinášet pohled z komerčního světa. A to převážně z enterprise prostředí
Jakub Melín
současný radní

V JM-Netu se pohybuji od roku 2010, od roku 2011 jako radní a v roce 2013 jsem byl zvolen předsedou. Mým celoživotním zájmem jsou telekomunikace a od roku 2008 v této oblasti podnikám, zabývám se návrhy a instalacemi rozhlasových a televizních vysílačů, antén a anténních rozvodů. Zejména bezdrátové části sítě se věnuji i v JM-Netu, navrhuji, instaluji a spravuji spoje a vysílače, testuji nový hardware a školím další techniky v této oblasti. Během působení ve spolku jsem již přivedl několik dalších lidí, kteří se do práce v naší síti výrazně zapojili. Ve funkci předsedy také reprezentuji spolek, účastním se oborových akcí a jednám s obchodními partnery. V uplynulém roce jsem se podílel i na zlepšování provozní stránky spolku, zejména jsem navrhl a vedl projekt nové infolinky a technické podpory JM-Netu.

V následujícím období bych rád pracoval na těchto prioritách:
1) Zefektivnění řízení spolku, nastavení jasných pravidel a procesů v provozu JM-Netu
2) Rozšíření počtu aktivních členů v provozu spolku, motivace aktivních lidí a jejich školení
3) Zlepšování technologické kvality pro nové i stávající členy, propagace jména spolku
4) Profesionální fungování spolku při udržení komunitního rázu a přátelského přístupu k členům
5) Větší otevřenost Rady vůči členům, více informací pro ty, kteří o ně projeví zájem
Martin Kežlínek
současný radní

Ženat, 44let, dvě děti. Jsem zakladatelem spolku JM-NET. Za ta léta jsem se zde mnohému naučil a mnoho zkušeností předal. Začínali jsme jako nadšenci CZFree, antény ručně vyrobené a vše jsme tenkrát financovali z vlastní kapsy. Velmi si cením toho, jak daleko jsme spolek dostali. S růstem členské základny se nám otevírají nové možnosti , které bych jako radní chtěl i nadále posouvat stejným směrem, stručně řečeno, k vaší spokojenosti. Vždy prosazuji otevřenost a transparentnost s hlavním cílem přilákat do sdružení nové členy a hlavně některé zapojit do našich převážně technických procesů.

Patřím k pár radním, kteří si vydělávají prací mimo sdružení. Zaměstnává mě ČVUT v Praze FEL, kde se starám o chod hlavních serverů a systémů. Podobnou práci, programování a správu těch hlavních serverů a routerů, zde dělám i pro JM-NET. S radostí jsem přenechal mladší generaci radosti ze šplhání po střechách a připojování nových členů a jsem rád, že mým pracovním nástrojem je klávesnice.

Jako radní bych si dovolil apelovat na vás, naše voliče, aby jste při hlasování o složení nové rady dali možnost těm, kteří JM-NET dostali až tam kde dnes je, aby mohli ve své práci pokračovat.

Michal Kaufman
současný radní

V prostředí informačních a komunikačních technologií se pohybuji od roku 1994, kdy jsem pracoval jako servisní technik zařízení Compaq. Od roku 1996 jsem se soustředil na oblast komunikačních technologií společnosti Cisco Systems, které se dodnes ve svém profesním životě věnuji v pozici systémového architekta. Mezi společnosti, se kterými spolupracuji, patří například Česká pošta, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a jiní.

V roli radního spolku JM-Net pracuji poslední dva roky. Od počátku se snažím soustředit především na zefektivnění způsobu řízení spolku a kontrolu peněžních toků. Snažím se motivovat předkladatele konkrétních technických řešení k nadhledu a odvaze jejich návrhů. Řešení technických problémů se věnuji pouze okrajově. Mezi mé hlavní cíle v případě opětovného zvolení řadím především strategii spolku v střednědobém horizontu, funkční plánování zdrojů a investic nejen na rozvoj komunikační infrastruktury. V neposlední řadě bych se rád zaměřil na personální otázky.

Martin Šinský
současný radní

Ve sdružení se pohybuji prakticky od úplného začátku, sítě a počítače byly vždy mým koníčkem a když se objevila možnost se na něčem takovém aktivně podílet, hned jsem po této možnosti skočil. Spoustu věcí jsem se zde naučil, snažím se do sdružení přinášet pohled již celkem zkušeného odborníka, kterého to samé, co dělá ve sdružení, živí i mimo něj. Mým zájmem stále je, aby sdružení fungovalo co nejlépe, aby se efektivně vynakládaly finance sdružení, aby se zbytečně neplýtvalo do projektů, ve kterých nevidím nějaký přínos pro sdružení. Chci se nadále aktivně věnovat páteřní síti, zlepšovat její kvalitu používáním profesionálních zařízení, které si již při své velikosti můžeme dovolit (Cisco routery, Juniper switche), zlepšovat kvalitu sítě pro všechny členy.

Pavel Štrál
současný radní

Je mi 33let (2 dëti) a dříve jsem pracoval jako správce sítě na celním úřadu na Letišti Praha-Ruzyně. Zde jsem přičichl ke všemu okolo PC světa a do dnešního dne jsem v tom až po uši...
Ve spolku JMNET působím již osm let. Dříve jsem aktivně připojoval koncové uživatele, ačkoli v dnešní době se již spíše věnuji výstavbě nových datových rozvodů v bytových domech a výstavbě či upgradu nových spojů v síti. Dále se zabývám správou, údržbou a výstavbou či renovací našich páteřních rozvaděčů, optických prvků a switchů po celé síti. V neposlední řadě mi projde rukama 90% všech našich optických kabelů. Před pár lety vzrostla potřeba aktivních techniků a připojování v denním rytmu a proto jsem na žádost mých kolegů začal tuto výstavbu a připojování, tak jak to náš spolek potřebuje, řešit zaměstnáním techniků.

Pro nynější VH jsem navrhl dvouleté období, aby mohla být lépe naplňována strategie spolku a jeho cíle, které já do dalšího období vnímám takto:

- oproštění se od komerčního vzhledu a vnímání spolku
- zefektivnění chodu spolku, jeho zaměstnanců a aktivních kolegů
- dořešení koncepcí řízení provozu kanceláře a skladu
- pokračování v modernizaci páteřní i nepáteřní sítě
- odpovědnost za provedené činnosti a snaha o dodržování řádů a BOZP
- pokračování v efektivním připojování nových členů a výstavbě sítě
- větší počet mimo síťových aktivit pro členy spolku, společné akce atd.

Tomáš Koráb

Zadaný, bezdětný. Mám vystudouvanou provozně-ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Informatika. Ve spolku se pohybuji již šestým rokem a nasbírané zkušenosti rád uplatňuji v praxi. Mám veliký zájem o rozvoj spolku, jeho rozšiřování a optimalizaci fungování, o nové projekty a nasazování nových technologií a také kontakt se členy.
Ve spolku fungnuji částečně jako technická podpora, kontaktní osoba na kanceláři, jako technik a aktivní člen a to nejen v oblasti rozšiřování sítě ale i její správy. Fungování ve spolku mě baví, rád bych se zasloužil o jeho rozšiřování a především o jeho dobré jméno, tak jako tomu bylo doposud.
Mé cíle jsou především:
1) Zlepšení fungování spolku jako celku, optimalizace procesů a nastavení pravidel fungování a především jejích dodržování.
2) Zkvalitňování stávající sítě a nasazování nových technologií.
3) Podpora nových projektů a školení, zlepšování vzdělanosti a úrovně aktivních členů spolku.
4) Rozvoj profesionality spolku a jeho vystupování na veřejnosti.
5) Zefektivnění investic, jejich intenzivnější plánování a kontrola.
6) Rozšíření dobré nálady v radě napříč celou členskou základnou :)

Radek Dolejší

Je mi 44 let, mám dvě děti a ve svém zaměstnání jsem mezinárodním managerem pro vývoj v oblasti automotive. Výsledky mojí práce jezdí po celém světě a již nyní je možné potkat i na silnicích v Česku novinku pro příští roky a to auta bez potřeby řidiče. Od začátku svého působení v JM-Netu pracuji na budování infrastruktury a připojování nových členů. Zaměřuji se na oblast Říčan a okolí kde se věnuji strategickému plánování páteřních tras, jejich stavbě, stavbě nových přístupových bodů a tím nejenom možnosti připojení pro nové členy, ale také další zkvalitňování připojení pro členy současné. Jsem jedním z mála aktivních členů, kteří budují síť s využitím optických kabelů a na svém kontě mám i připojení bytových domů a vybudování LAN rozvodů v nich. Podílím se na servisních zásazích v případě poruch u členů i na infrastruktuře sítě JM-Net. V radě JM-Netu se chci zaměřit na definování procesů pro zkvalitnění fungování rady a tím i celého JM-Netu. Je pro mě důležité komunitní fungování a chci se podílet na otevřenější komunikaci směrem k členům JM-Netu. Je pro mě důležitý nejenom rozvoj, ale především to, aby se všichni členové cítili v JM-Netu komfortně a aby vnímali jedinečnost komunity, která jim přináší v dnešní komerční době něco jiného.


Představení kandidátů do kontrolní komise spolku (bude průběžně doplňováno)

Vít Češek

Jsem členem JM-Netu od roku 2011. Bydlím v Nupakách a pracuji v DPP jako řidič autobusu. Hned od počátku svého působení ve spolku jsem se aktivně staral o Říčanskou lokalitu, kterou jsem z větší části vybudoval. Stavím zde vysílače, buduji LANky a připojuji nové členy. Rok jsem působil jako radní a již druhým rokem jsem členem kontrolní komise. Mojí prioritou byla (a stále je) spokojená členská základna a fungující komunikace mezi všemi aktivními členy.

Miroslav Hybner

Jsem jedním z těch, co náš dnešní spolek pomáhal v roce 2004 zakládat. Rok předtím jsem se s rodinou čerstvě přistěhoval na Jižní Město a zaujal mně projekt CZFree. Bylo zajímavé setkávat se s partou nadšených kluků se zájmem o IT a o síťové technologie. Někdy se našly ale i daleko zajímavější témata na diskuzi. Budovalo se takříkajíc za své a v příjemném kamarádském prostředí. V té době bych nevěřil, že se naše sdružení svou velikostí dostane tam, kde je dnes. Bohužel růst sdružení, ale nese i určité negativní stránky v otevřenosti a jednání mezi členy.
Mou hlavní činnosti ve spolku nikdy nebylo připojování uživatelů, ale pomáhal jsem hlavně v oblasti administrace, dodržování řádů a stanov, v oblasti účetnictví a evidence majetku. V počátcích spolku jsem byl i členem Rady, pomáhal jsem zavádět, navrhovat a testovat náš informační systém. Nějakou dobu jsem se aktivně věnoval i údržbě AP a LAN MH4, které jsem kdysi vybudoval. S růstem spolku a rozvojem sítě byli postupně tyto IT činnosti centrálně utlumovány. Mojí hlavní činností, kterou si vydělávám na živobytí a nejsem tak závislý na příjmech ze spolkové činnosti, je vedoucí funkce v oblasti bankovního IT. Protože ta mně ale neumožňuje vykonávat jinou řídící funkci v dalších firmách či spolcích, musel jsem proto svou práci ve spolku nasměrovat jiným směrem. Již několik let se proto věnuji kontrolní činnosti, obhajobě práv členů a prosazování větší otevřenosti vedení spolku vůči členům. Byl jsem několikrát zvolen kontrolorem nebo jsem se angažoval jako člen kontrolní komise, byla-li kontrolorem zřízena. V této práci chci pokračovat i nadále, hlavně se zaměřením na kontrolu řídící činnosti vedení spolku, na dodržování interních řádů a stanov, evidenci majetku a účetnictví a na otevřenost spolku vůči svým členům.

Tomáš Kraus

Členem JMnetu jsem od března 2009. Pro spolek jsem několik let aktivně pracoval zejména na rozvoji jižní části sítě v oblasti Jesenice, Zlatník, Dolních Břežan, Jirčan, Osnice, Nupak a dalších okolních obcích. Nekolik let jsem byl členem rady a předminulé období rovněž kontrolorem spolku. Jsem absolventem ČVUT-FEL a pracuji jako vývojář referenční implementace JPA a aplikačního serveru Weblogic v Oracle. Jako kontrolor bych rád využil své mnohaleté zkušenosti s činností ve spolku a zároveň i rozsáhlé znalosti a zkušenosti v mnoha oblastech IT.

Dalibor Češek

Do dění ve spolku jsem se zapojil díky bratrovi Vitthounovi v roce 2012 vybudováním AP v Kolovratech, kde se nadále starám o rozvoj této lokality. I přes mimopražské bydliště jsem připojoval nové členy především na bezdrátových technologiích. Nyní se aktivně zapojuji do dění ve spolku kontrolní činností, ve které bych rád pokračoval, abych naplnil cíl větší otevřenosti spolku vůči svým členům, lepší komunikace a evidence majetku spolku. Mou hlavní obživou je servisní činnost v oblasti IT a elektroniky, nejsem tedy finančně závislý na příjmech z činnosti pro spolek.
Diskuze je zobrazena pouze po přihlášení...

INFO

Teplota: 23,2°C
Členů: 72590,32172 s